Lubelski Pawilon Powietrza Formy Otwartej / Lublin Open Form Pavilion of Air

room 13 ECHOES

Lublin

Download app https://explore.echoes.xyz/ and then open QR code in app.

Details https://www.recordedfields.net/installations/lublin-pavilion-of-air/ [Przewiń w dół po polsku]

Walk slowly to allow sounds to enter gradually, notice the borders of these zones where new sounds fade-in, spend time in some places to notice the long sounds develop, how the view morphs with the sound.

Oskar & Zofia Hansen’s architectural concept to signify service areas within the Lubelska Spoldzielnia Mieszkaniowa* (LSM) complex (e.g. the Apteka, Kindergarten etc) with a parabola-shaped roof has been adapted by Curgenven into an audio work which offers a playful renewal of LSM’s Open Form Theatre.

The “Lubelski Pawilon Powietrza Formy Otwartej” (Lublin Open Form Pavilion of Air) is a floating roof of sound which is heard to extend across the Open Form Theatre, triggered by GPS and accessed via a smartphone, headphones and the echoes.xyz app. Inspired by Polish architects Oskar & Zofia Hansen’s “Open Form” architectural concept (ca. 1959), this audiowork is one of 15 locations in 9 countries in the pan-European Open Form Pavilion of Air series, using sound and site-mapping to offer a playful renewal and reframing of public space as an essential place of engagement for the community.

The Open Form Pavilion of Air is delineated by this audio roof which lets in the elements and surrounding sound but also changes them, using the same mathematical principles as the parabola, their rising and falling shape heard as lines of rising and falling tones that intersect and change one another. The logo shows the overlapping zones that form the Pavilion, the rising and falling parabolic sound heard when walking through the LSM’s Open Form Theatre, juxtaposed with field recordings from the area. By using your mobile phone, the Echoes app and headphones, you become a participatory listener producing a composition in real-time. Your navigation creates a unique choreography via GPS, combining and changing sounds mapped on the Open Form Theatre through the app. Hear the metropolitan location and its context become transformed by the sounds forming this floating acoustic architecture, revealing an immersive, profoundly spatial and physical experience. The Pavilion has no visible presence outside the app and can only be accessed and enjoyed at the Open Form Theatre at LSM in Lublin.

The Lublin Open Form Pavilion of Air is the first in a series of pan-European works, followed by Pavilions for Meetfactory (Prague, CZ) and Sirius Arts Centre (Cobh, IE)

  • Lubelska Spoldzielnia Mieszkaniowa - the Lublin Housing Cooperative (LSM) is one of the largest post-WWII housing projects in Eastern Poland. Overview here and at the Museum of Housing Estates (MOM) which is at LSM

Commissioned by Warsztaty Kultury (Culture Workshops) Lublin 2022 in discussion with architect Michał Fronk

po polsku

Spaceruj powoli, aby umożliwić dźwiękom stopniowe wchodzenie, zauważ granice tych stref, w których nowe dźwięki zanikają, spędzaj czas w niektórych miejscach, aby zauważyć, jak długo rozwijają się dźwięki, jak widok zmienia się wraz z dźwiękiem.

Koncepcja architektoniczna Oskara i Zofii Hansenów polegająca na oznaczeniu obszarów usługowych w kompleksie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej* (LSM) (np. Apteka, Przedszkole itp.) dachem w kształcie paraboli została zaadaptowana przez Curgenven na utwór audio, który oferuje zabawne odnowienie Teatru Formy Otwartej LSM.

"Lubelski Pawilon Powietrza Formy Otwartej" to pływający dach dźwiękowy, który rozciąga się na Teatr Formy Otwartej, uruchamiany przez GPS i dostępny za pośrednictwem smartfona, słuchawek i aplikacji echoes.xyz. Zainspirowany koncepcją architektoniczną "Formy Otwartej" polskich architektów Oskara i Zofii Hansenów (ok. 1959 r.), ten audiowork jest jedną z 15 lokalizacji w 9 krajach w ogólnoeuropejskiej serii Open Form Pavilion of Air, wykorzystującej dźwięk i mapowanie terenu, aby zaoferować zabawną odnowę i przeformułowanie przestrzeni publicznej jako istotnego miejsca zaangażowania społeczności.

Pawilon Powietrza o Otwartej Formie jest wyznaczony przez ten dźwiękowy dach, który wpuszcza żywioły i otaczające dźwięki, ale także zmienia je, wykorzystując te same zasady matematyczne co parabola, ich wznoszący się i opadający kształt słyszalny jako linie wznoszących się i opadających tonów, które przecinają się i zmieniają nawzajem. Logo przedstawia nakładające się na siebie strefy, które tworzą Pawilon, wznoszący się i opadający paraboliczny dźwięk słyszany podczas spaceru po Teatrze Formy Otwartej LSM, zestawiony z nagraniami terenowymi z okolicy. Korzystając z telefonu komórkowego, aplikacji Echoes i słuchawek, użytkownik staje się uczestniczącym słuchaczem tworzącym kompozycję w czasie rzeczywistym. Nawigacja użytkownika tworzy unikalną choreografię za pomocą GPS, łącząc i zmieniając dźwięki zmapowane w Open Form Theatre za pośrednictwem aplikacji. Usłyszenie lokalizacji metropolitalnej i jej kontekstu zostaje przekształcone przez dźwięki tworzące tę pływającą architekturę akustyczną, ujawniając wciągające, głęboko przestrzenne i fizyczne doświadczenie. Pawilon nie jest widoczny poza aplikacją i można z niego korzystać wyłącznie w Teatrze Formy Otwartej na LSM w Lublinie.

Lubelski Pawilon Formy Otwartej Air jest pierwszym z serii ogólnoeuropejskich dzieł, po których nastąpią Pawilony dla Meetfactory (Praga, CZ) i Sirius Arts Centre (Cobh, IE).

  • Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (LSM) to jeden z największych projektów mieszkaniowych we wschodniej Polsce rozpoczęty po II wojnie światowej. Więcej informacji w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych (MOM), które znajduje się w Lublinie.

Zamówienie złożone przez Warsztaty Kultury, Lublin 2022, w porozumieniu z architektem Michałem Fronkiem.


Robert Curgenven
Robert Curgenven
http://recordedfields.net/ Robert Curgenven creates large-scale audiovisual experiences, performances, albums and installations, that emphasize physicality, our embodied response to sound and its correspondence to location, air, weather and architecture - the underlying significance of context. His recorded output includes "Tailte Cré-Umha (Bronze Lands)" and "SIRÈNE", pipe organ works, for his Recorded Fields Editions; "Oltre" and "Built Through" for LINE imprint; and "Climata", recorded in 15 of James Turrell’s Skyspaces across 9 countries. Festival performances include Sydney Festival, Maerzmusik (Kraftwerk Berlin), Sonic Acts (Amsterdam), Cork Midsummer, Ultrahang (Budapest). Works and installations produced include those for National Gallery of Australia, National Museum of Poland (Krakow), Palazzo Grassi (Venice), Transmediale (Berlin) and National Sculpture Factory (IRL). "Curgenven makes the point that sounds are fundamental to our perception of the world... hearing the complexities of a place and time is intersected by memories of the familiar which are in turn displaced and transformed.” Realtime Magazine (AUS) “Behind the music lurk such [disparate] presences as Alvin Lucier, King Tubby, Murray Schafer and Eliane Radigue.” The Wire Magazine (UK)

DOWNLOAD OUR APP TO DISCOVER THIS TOUR AND MANY OTHERS.

play-storeapp-store

The Echoes


Stairs entry / Wejście po schodach

Entry to Open Form Theatre via stairs - parabolic tonal sound [Wejście do Teatr Formy Otwartej po sc…

Northwest corner / Północno-zachodni narożnik

Northwest corner of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północno-zachodni narożnik Teatr Form…

Western side / Zachodnia strona

Western side of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Zachodnia strona Teatr Formy Otwartej - p…

Northern side / Północna strona

North side of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północna strona Teatr Formy Otwartej - para…

Northeastern corner / Północno-wschodni narożnik

Northeastern corner of Open Form Theatre - parabolic tonal sound [Północno-wschodni narożnik Teatr F…

Discover more geolocated content in our apps.

play-storeapple-app-store


Or start creating tours, treasure hunts, POI maps... Just let your imagination guide you.

SIGN UP

Are you a creator?

START HERE

Privacy & cookie policy / Terms and conditions

© ECHOES. All rights reserved / ECHOES.XYZ Limited is a company registered in England and Wales, Registered office at Merston Common Cottage, Merston, Chichester, West Sussex, PO20 1BE

v2.4.4 © ECHOES. All rights reserved.